|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 2


 

Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny)

 

Bc. Renáta Domoráková, Bc. Pavla Lichnovská / projekt.elka@gmail.com

 

Obrázek lektorkyResumé:

Článek představuje studentský projekt e-LKA – e-learningový kurz knihovnické angličtiny, který je realizován na KISK FF MU v Brně. Cílem projektu je vytvoření e-learningového kurzu angličtiny pro pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských knihoven v České republice. E-LKA nabízí výuku angličtiny zaměřenou přímo na knihovnickou praxi. Příspěvek informuje o realizaci projektu, náplni a struktuře e-kurzu, o zkušenostech a zhodnocení již ukončeného prvního běhu kurzu e-LKA, který absolvovali zájemci z knihoven Jihomoravského kraje.

Klíčová slova: e-learning – angličtina – vzdělávání – knihovny.

Summary:

This article presents a student‘s project e-LKA – e-learning course of English for librarians, which is realized at KISK FF MU in Brno. The aim of this project is to create an e-learning course of English for librarians working at the town, scientific, university and college libraries in the Czech Republic. E-LKA offers English courses geared directly to the librarian profession. The text also informs of the project realization, contents and structure of the e-learning course, experiences and assessment of the already finished first run of the e-LKA course, which was attended by the interested people from the libraries in South Moravia.

Keywords: e-learning – English – education – libraries.

 

 

Otázka celoživotního vzdělávání nabývá v posledních letech čím dál více na významu. Tato problematika zásadně ovlivnila také činnost knihoven v České republice. Knihovny se zařadily mezi instituce, které pravidelně pořádají vzdělávací akce pro své uživatele. Jedná se např. o besedy a přednášky na nejrůznější témata nebo kurzy informační a počítačové gramotnosti. Vzdělávání uživatelů knihoven nemůže být kvalitní v širokém měřítku bez kvalitního vzdělávání knihovníků, které patří k základním podmínkám rozvoje oboru.

Vzdělávání knihovníků zmapoval v roce 1998 a opakovaně pak v letech 2003–2004 Knihovnický institut Národní knihovny ČR, který provedl rozsáhlý průzkum vzdělanostní struktury pracovníků veřejných a specializovaných knihoven. Jeho nedílnou součástí bylo také zjišťování jazykové vybavenosti knihovníků, zejména u největších světových jazyků, kterými jsou angličtina, němčina, francouzština a ruština.

Výsledky průzkumu ukázaly, že jazykové znalosti českých knihovníků nejsou na dobré úrovni, že jsou nedostatečné. 81 % pracovníků knihoven ovládá aktivně alespoň jeden cizí jazyk (angličtina 39 %, ruština 38 %, němčina 23 %). Zejména znalost angličtiny jako nejrozšířenějšího světového jazyka pro mezinárodní komunikaci by měla patřit k základním kvalifikačním předpokladům. Radost nepřinesl ani výsledek průzkumu, který ukázal, že se jazykové vzdělávání umístilo jako nejméně podporovaná oblast vzdělávání ze strany zaměstnavatele.

Ke změně v této současné neutěšené situaci v oblasti jazykového vzdělávání českých knihovníků se rozhodl přispět projekt s názvem e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny). Jedná se o studentský projekt zaštítěný Kabinetem informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Cíle kurzu e-LKA

Projekt e-LKA reaguje na aktuální potřebu zkvalitnit jazykové znalosti pracovníků knihoven. Klade si za cíl vytvořit kvalitní e-learningový kurz angličtiny pro knihovníky a informační pracovníky. Zaměřuje se na jejich schopnost používat angličtinu v běžných situacích na pracovišti. Je určen všem zaměstnancům knihoven, kteří v této oblasti pociťují nedostatky. Týká se to především situací, kterými jsou komunikace s uživateli ze zahraničí (ať už přímý kontakt, telefonický hovor nebo komunikace pomocí e-mailu), účast na mezinárodních konferencích, orientace v základní knihovnické terminologii, jednání se zahraničními partnery, prezentace služeb nebo porozumění odborným článkům. E-learningový kurz e-LKA je primárně určen referenčním pracovníkům, jejichž znalost angličtiny se pohybuje na úrovni "falešný začátečník".

Vzhledem k tomu, že doposud nebyl realizován žádný e-learningový kurz angličtiny určený speciálně pro knihovníky, představuje projekt e-LKA pro tuto cílovou skupinu značný přínos. Pokud byla výuka jazyků v knihovnách doposud nějak realizována, tak jen prostřednictvím soukromých lektorů, jazykových škol nebo obecně zaměřených on-line kurzů. Elektronická podoba kurzu umožní efektivní výuku i pro časově zaneprázdněné bez ohledu na místo jejich bydliště. Kurz e-LKA nabízí rychlé, moderní a skutečně efektivní zdokonalení knihovníků v anglickém jazyce, které zvýší možnosti jejich uplatnění.

E-learning

Pro pojem e-learning existuje mnoho definicí, které však pojí několik společných bodů – použití ICT, internet a vzdělávací proces. Za všechny uveďme výstižnou definici: "E-learning je vzdělávací proces využívající možnosti moderních informačních a komunikačních technologií."1 E-learningové vzdělávání přináší spoustu výhod. Mezi nejčastěji zmiňované a nejdůležitější patří geograficky a časově neomezená přístupnost – studující si sám určí místo a čas ke studiu, které mu vyhovují.

Tvůrci kurzu zvolili e-learningový systém Moodle, softwarové prostředí pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na webu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup vzdělávání.

Analýza prostředí

Před samotnou realizací kurzu bylo nutné analyzovat prostředí a na základě výsledků upřesnit náplň kurzu. Byl vytvořen dotazník v elektronické podobě, který byl rozeslán do vybraných městských, krajských, vědeckých a univerzitních knihoven v celé ČR. Otázky se týkaly celkového zájmu knihoven o oborový jazykový kurz, jakou jazykovou úroveň budou nejčastěji požadovat, kolik času by byli účastníci ochotni kurzu věnovat a o jaká témata by měli zájem. Na základě získaných odpovědí byl celý kurz koncipován.

Tvorba kurzu

Na základě získaných odpovědí z dotazníků byla sestavena základní osnova kurzu i jeho úroveň. Obsah kurzu byl dále upřesňován konzultacemi s knihovnicemi Ústřední knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a odbornými učiteli angličtiny. Rovněž jsme spolupracovali se zahraničními knihovnami a požádali jsme je o vyjádření ke sporným výrazům anglické knihovnické terminologie. Konkrétně jsme oslovili Městskou knihovnu v Manchesteru, Britskou národní knihovnu a Veřejnou knihovnu v Bristolu. Na přípravě audio materiálů se přímo podíleli rodilí mluvčí Ryan Doyle z Anglie a Cole Blaise z USA, jejichž hlasy provází studenty kurzem ve výukových animacích a v některých cvičeních. Pro kurz byla navrhnuta ilustrovaná postavička, která doprovází studenty při studiu a pomáhá vysvětlovat novou látku. Celý kurz vznikal pod odborným dohledem garanta projektu Bc. Jana Zikušky.

Osnova kurzu

E-learningový kurz knihovnické angličtiny obsahuje 9 lekcí. Každá lekce se skládá ze dvou částí – gramatiky a oborové části. První dvě lekce jsou převážně opakovací, po nich je však větší důraz kladen na oborové části. V každé lekci je stanoven jeden až dva povinné úkoly, na jejichž vypracování byl stanoven jeden týden. Kromě toho je v lekci vždy textová opora shrnující nejdůležitější části, audio a video cvičení a řada procvičovacích cvičení, jejichž vyplnění je dobrovolné, ale doporučující. Součástí kurzu je také česko-anglický a anglicko-český slovník, který obsahuje slovní zásobu ze všech lekcí.

 1. Úvod do kurzu
  Gramatika:
  specifika angličtiny, výslovnost, abeceda
  Slovní zásoba:
  zájmena, dny v týdnu, čísla
   
 2. Vítejte v knihovně / Welcome to the library
  Gramatika:
  sloveso "to be", určitý a neurčitý člen, množné číslo
  Slovní zásoba:
  oslovení, pozdravy, měsíce
 3. Kniha / A book
  Gramatika: přítomný čas prostý, řadové číslovky
  Oborová část:
  žánry, kniha
   
 4. V knihovně / In the library
  Gramatika:
  vazba there is/are
  Oborová část:
  popis budovy
 5. Čtenář / A leader
  Gramatika:
  způsobová slovesa – should, can, must
  Oborová část: >pokyny, zákazy, rady
   
 6. Služby / Services
  Gramatika: minulý čas prostý
  Oborová část:
  reakce na písemné a telefonické dotazy
   
 7. Technologie v knihovně / Technology in the library
  Gramatika: minulý čas prostý – nepravidelná slovesa
  Oborová část:
  používání techniky
   
 8. Prezentace knihovny / Library presentation
  Gramatika:
  budoucí čas – will
  Oborová část:
  přivítání hosta, jednání, informace o knihovně
   
 9. Rekapitulace / Recapitulation

Shrnutí kurzu, procvičovací cvičení na gramatiku a slovní zásobu, závěrečný test

 

Struktura lekce

Každá jednotlivá lekce v kurzu je rozdělena do 4 částí:

 1. Úvod lekce – obsahuje obsah dané lekce a její časovou náročnost.
 2. Studijní materiály – stěžejním materiálem je studijní opora, obsahuje souhrn celé lekce, tedy vysvětlení gramatické části, odbornou část a výukové animace.
 3. Videa – tato část obsahuje min. jedno výukové video z prostředí knihovny, které slouží jako ukázka použití probraných frází a slovíček v praxi.
 4. Cvičení – závěr lekce obsahuje několik cvičení, která jsou rozdělena podle typů cvičení a gramatického jevu, který procvičují.

 

Hodnocení kurzu… několik čísel

První běh kurzu byl zahájen 26. 4. 2010 a trval 9 týdnů. Přihlásilo se celkem 61 pracovníků knihoven z Jihomoravského kraje, pro které byl první běh kurzu určen. Z toho počtu kurz úspěšně absolvovalo 42 studentů, kteří složili závěrečný test a získali certifikát o absolvování kurzu. Hodnotící dotazník, který vyplnilo po ukončení kurzu 39 respondentů, umožnil tvůrcům e-LKY zpětnou vazbu a posloužil jako důležitý prostředek pro úpravy a zlepšení kurzu pro podzimní cyklus.

Přestože se jednalo o první běh kurzu, v jehož rámci byly dolaďovány nepřesnosti, byl účastníky velmi dobře hodnocen. 22 účastníků označilo kurz jako velmi přínosný a 28 jich uvedlo, že získané znalosti určitě využijí při své práci. Dokonce hned 36 účastníků by se zúčastnilo pokračování kurzu. Kurz úspěšně dokončilo 26 studentů, kteří e-learningovou výukou prošli poprvé. 32 účastníků vyjádřilo spokojenost s organizací kurzu a poskytovanými informacemi o podmínkách studia v kurzu. Jediným problémem, který se zatím vyřešit nepodařilo je motivace ke studiu směrem od zaměstnavatelů. Pouze 10 účastníků bylo ke studiu motivováno z řad jejich vedení, ostatní studovali ze své vlastní iniciativy.

 

Výsledky šetření u několika vybraných otázek dotazníku:

 

1. Účastnil/a jste se již někdy dříve e-learningového kurzu?

Graf 1

2. Myslíte, že využijete získané znalosti během Vaší práce?

Graf 2

3. Byl/a jste ke studiu motivován/a svým zaměstnavatelem/vedoucím?

Graf 3

4. Jak jste byl/a spokojen/a s organizací kurzu?

Graf 4

5. Jak moc byl kurz pro Vás osobně přínosný?

5. Jak moc byl kurz pro Vás osobně přínosný?

6. Zúčastnil/a byste se případného pokračování kurzu?

Graf 6

 

Přihlášky do podzimního kurzu

Druhý cyklus bude zahájen v prvním říjnovém týdnu 2010 a bude tentokrát otevřen pro pracovníky knihoven z celé České republiky. Zájemci se již nyní mohou přihlásit na webových stránkách kurzu http://www.e-lka.webnode.cz prostřednictvím elektronického formuláře v sekci Přihláška. Na těchto stránkách jsou také vystaveny základní informace, zajímavosti a ukázky kurzu. Podrobnější informace budou rozesílány registrovaným zájemcům v průběhu září. Bude jim také rozeslán vstupní test, který je nutné vyplnit pro řádné přijetí do kurzu. Před zahájením kurzu obdrží přihlášení uchazeči přihlašovací jméno a heslo, které budou používat v průběhu celého kurzu. Předpokládaný konec podzimního kurzu je naplánovaný na únor 2011, neboť na studium a vypracování povinných úkolů v každé lekci budou mít účastníci tentokrát dva týdny. Technické vybavení, které bude student ke studiu potřebovat, představuje osobní počítač s připojením na internet a sluchátka nebo reproduktory pro poslech audia. Pro získání certifikátu o absolvování e-learningového kurzu knihovnické angličtiny bude opět nutno správně vyplnit povinné úkoly a složit závěrečný test, k němuž budou podrobnější informace vystaveny na webových stránkách.

Závěrem

Angličtina je nejrozšířenější světový jazyk a schopnost jejího používání v odborné praxi se v dnešní době stává nutností, zvláště pro pracovníky v informačních službách. E-learningový kurz knihovnické angličtiny e-LKA nabízí knihovníkům zábavnou výuku angličtiny zaměřenou přímo na knihovnickou praxi, čímž výraznou mírou přispívá ke zkvalitnění knihovnické práce a zvýšení prestiže samotného oboru.

Projekt e-LKA přispívá k intenzivnější spolupráci vysoké školy s knihovnami v České republice a usiluje o rozsáhlejší inovační aktivity v kontinuálním vzdělávání knihovníků.

Obrázek - učící se knihovnice

Poznámky:

1 ZIKUŠKA, Jan. E-learning v knihovnách. E-learning Management System – efektivní cesta ke kvalitní výuce. Čtenář, 2009, roč. 61, č. 9, s 314-317. ISSN 0011-2321.

 

Literatura:

E-learningový kurz knihovnické angličtiny [online]. 2010 [cit. 2010–08–07]. Dostupný z WWW: <http://www.e-lka.webnode.cz>.

HOUŠKOVÁ, Zlata. Perspektivy kontinuálního vzdělávání knihovníků. In Knihovny současnosti 2002. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 329–333. ISBN 80–86249–18–2.

HOUŠKOVÁ, Zlata. Regionální vzdělávací centra a vzdělávání v kraji. In Knihovny současnosti 2002. Brno : Sdružení knihoven ČR, 2002. s. 140–146. ISBN 80–86249–18–2.

RICHTER, Vít; HOUŠKOVÁ, Zlata; HEJHÁLKOVÁ, Marta. Analýza věkové, vzdělanostní a mzdové struktury pracovníků knihoven v ČR v roce 2003 a 2004 a srovnání se stavem roku 1998. Praha : Národní knihovna, 2005. 72 s. Dostupný z WWW: <http://knihovnam.nkp.cz/docs/VzdelavaniZprava2004.pdf>.

ZIKUŠKA, Jan. E-learning v knihovnách: Vize, nebo blízká budoucnost? Čtenář. 2009, roč. 61, č. 7-8, s. 267-269. ISSN 0011–2321. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/0708-2009/e-learning-v-knihovnach-vize-nebo-blizka-budoucnost-1-60-447.htm>.

ZIKUŠKA, Jan. E-learning v knihovnách. Learning Management Systém – efektivní cesta ke kvalitní výuce. Čtenář. 2009, roč. 61, č. 9, s. 314-317. ISSN 0011–2321. Dostupný z WWW: <http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2009-roc-61/09-2009/e-learning-v-knihovnach-2-61-472.htm>.

 

 

  

CITACE:
Domoráková, Renáta; Lichnovská , Pavla. Angličtina pro knihovníky a informační pracovníky – e-LKA (e-learningový kurz knihovnické angličtiny). Knihovna plus [online]. 2010, č. 2 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus102/domor.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |