|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti

Alena Zuzánková / Výskumný ústav papiera a  celulózy, a.s., Bratislava, SR

 

Resumé:

Článok popisuje praktické využitie digitalizácie vo Výskumnom ústave papiera a celulózy, Bratislava. Technická knižnica sa špecializuje na spracovanie drevnej hmoty a dlhodobo zhromažďuje dokumenty z tejto vednej oblasti. Vybrané originálne dokumenty sa budú digitalizovať pre ich bezpečné uloženie a sprístupnenie používateľom. Postupná elektronizácia a sprístupnenie cez počítačovú sieť vytvára podmienky na založenie virtuálnej knižnice s možnosťou vystavovania na web stránkach internetu.

Kľúčové slová: digitalizácia – informačný fond – knižnice – priemysel celulózový – priemysel drevársky – spracovanie drevnej hmoty – internet – elektronizácia.

Summary:

The paper describes the practical use of library digitizing in Pulp and Paper Research Institute, Bratislava. The technical library is specialized in wood processing and long term collection of documents from this science field. Selected documents will be digitized for safe storage and to improve access for users. Progressive electronization and access via a computer network will create conditions to establish a „virtual library“ with possible exposure to Internet web sites.

Keywords: digitizing – document collection – library – pulp and paper industry – wood industry – wood raw material treatment – internet – electronization.

 

Knižnica Výskumného ústavu papiera a celulózy, a.s. (VÚPC), je technická špecializovaná knižnica orientovaná na vednú oblasť spracovania drevnej hmoty. V porovnaní s ostatnými knižnicami je ojedinelá tým, že zhromažďuje materiály s uvedeným tematickým zameraním a je takmer jediná tohto druhu v regióne. V súčasnosti obsahuje množstvo originálnych a už aj historických materiálov. V priestoroch knižnice sa od založenia ústavu (v roku 1949) ukladajú originálne odborné materiály uvedenej tematiky, ktorá je veľmi široká a zasahuje oblasti od biologických vied, chémie vlákna, technológie spracovania vlákien, výroby papiera, kartónu a lepenky až po ekologické problémy, ochranu životného prostredia atď. V súčasnosti bol organizačne k VÚPC pričlenený aj výskumný ústav drevársky s podobnou tradíciou, čo znamenalo podstatné rozšírenie informačného fondu o ďalšie časopisy, knihy a odborné materiály. Informačný fond sa týmto krokom stal ešte viac komplexnejším, ešte viac sa rozrástol a podstatne rozšíril. Výskumný ústav papiera a  celulózy sa zaoberá zavádzaním nových technológií výroby buničín, papierov, kartónov a lepeniek, využívaním netradičných surovín a novými technológiami spracovania drevnej hmoty, ako sú napríklad biotechnológie. Hlavné zameranie ústavu na aplikovaný výskum a na inovačné postupy v  oblasti technológií, prispieva k prepojeniu na podnikateľské prostredie, ktoré požaduje rýchle a relevantné odozvy na svoje informačné požiadavky, pretože sa väčšinou týkajú riešenia problémov priamo v prevádzkach.

Bezpečné uchovanie a hlavne bezproblémové sprístupnenie tematicky aj rozsahom obšírneho informačného fondu je v našom regióne plne opodstatnené. Priemyselné odvetvia zamerané na spracovanie drevnej hmoty majú v hospodárstve Slovenskej aj Českej republiky významné postavenie. Okrem historického zázemia sú tieto odvetvia zaujímavé hlavne z hľadiska spracovania základnej vstupnej suroviny – drevnej hmoty, ktorej zásoby sú v obidvoch republikách veľké, surovina nie je viazaná na dovoz a  popritom je plne obnoviteľná.

Je všeobecne známe, že bezpečné uloženie originálnych odborných informačných materiálov je významnou časťou knižničných činností, avšak bez ich sprístupnenia odbornej verejnosti strácajú na význame a stávajú sa nepoužiteľné. Preto sme sa pri záchrane fondu sústredili na elektronizáciu vybraných informačných zdrojov s cieľom ich uchovať a  hlavne sprístupniť odbornej verejnosti na internej sieti a následne aj na projektovanej web stránke VÚPC, a.s.

Riešený projekt MŠ SR v roku 2009 v spolupráci so Slovenskou chemickou knižnicou pri STU Bratislava umožnil knižnici VÚPC sa plnou mierou zapojiť do plánovaného rozvoja a inovácií knižníc v Európskej Únii na takú úroveň, aby vyhovovali požiadavkám užívateľov, aj mladej generácii zvyknutej informácie získavať rýchlo, prostredníctvom internetu. Stabilizácia systému a prijatie prioritných cieľov knižničného systému posunie knižnično–informačné služby na úroveň zodpovedajúcu potrebám vedomostnej spoločnosti, ktorej vybudovanie je aj strategickým cieľom pre dosiahnutie konkurencieschopnosti ekonomík v  našom regióne. Plnenie dlhodobejších cieľov, ako je zvyšovanie informačnej gramotnosti, zlepšovanie vzdelanosti v spoločnosti, zavádzanie inovácií, výrazne ovplyvňujú aktivity knižníc, čo má dopad aj na činnosť špecializovaných technických knižníc, ktoré musia sledovať a  odborne spracovávať najnovšie technické novinky a sprístupňovať ich odbornej verejnosti.

Na dosiahnutie danej technologickej úrovne knižnice je dôležité zabezpečiť kvalitnú a výkonnú počítačovú techniku a ako aj zaistiť dostatočný počet kvalitných ľudských zdrojov, ktoré obsiahnu celú širokú tematiku.

Na digitalizáciu kníh rôznych objemov bol pre digitalizačné pracovisko vybraný knižničný skener PS7000C MKII s rozsahom rozlíšenia 200, 240, 300, 400 a 600 dpi formát A3, s možnosťami skenovania vo farbe, čierno–bielo a v šedi, vrátane zabudovaného softvéru. Prítlačné sklo a  zabudovaná kolíska umožňujú bezproblémové skenovanie aj objemnejších knižných materiálov vyrovnaním knihy do rovnováhy. Druhý skener bol vybraný vysokorýchlostný skener Panasonic KV–S1045C na skenovanie jednotlivých hárkov A4 a A5. Skenery sú vybavené pracovnými počítačovými stanicami Sun Ultra 24 Workstation a OCR (Optical Character Recognition) systémom, ktorý rozoznáva, dekóduje a kontroluje kvalitu naskenovaného materiálu (obr. 1 a 2).

 

Obr. 1. Knižničný skener PS 7000C MKII

Obr. 1. Knižničný skener PS 7000C MKII

 

Obr. 2. Skener Panasonic KV S-1045C

Obr. 2. Skener Panasonic KV S-1045C

N skompletizovanie digitalizačného strediska bolo pracovisko zabezpečené okrem kvalitných skenerov aj multifunkčným rozmnožovacím zariadením Konica Minolta.

 

Obr. 3. Digitalizačné pracovisko

Obr. 3. Digitalizačné pracovisko

Rozsiahly informačný fond bol vytriedený a priebežne sa uskutočňuje výber jednotlivých materiálov z hľadiska ich odbornosti a aktuálnosti pre súčasné požiadavky a potreby užívateľov informácií. Vybrané materiály sa po ich príprave a úprave podrobia digitalizačnému spracovaniu. Elektronicky spracované informačné materiály sa plánujú vystavovať na vnútornej sieti a následne aj na internetovej sieti po úprave a zdokonalení www stránky VÚPC.

Príprava informačného fondu na digitalizáciu, jeho triedenie a výber, umožnilo posun k celkovému prečisteniu daného fondu, ktorý sa v  predchádzajúcom období zhromažďoval takmer bez zásahu inventarizácie, na ktorú doteraz neboli vytvorené potrebné priestorové a časové podmienky.

Postupná elektronizácia informačných materiálov a ich sprístupnenie prostredníctvom sietí, vytvorí podmienky na založenie tzv. virtuálnej knižnice, ktorá bude sprístupnená aj ďalším informačným strediskám, ktoré spracovávajú informácie s podobnou tematikou. Tento krok sa uskutoční po dostatočnej príprave www stránky ústavu a po vytvorení hierarchie prístupu jednotlivých používateľov.

Prepojenie príbuzných informačných stredísk, na základe kompatibility počítačových a knižnično-informačných systémov, podstatne rozšíri a  prehĺbi zdroje informovanosti odbornej verejnosti pri rešeršných podkladových prácach pre výskumné úlohy, projekty a štúdie pre rozhodovanie.

Záverom treba dodať, že jedine formou digitalizácie je možné zachovať taký veľký rozsah textových informácií v prístupnej podobe pre používateľov a správnou voľbou knižnično-informačného systému dosiahnuť optimálnu orientáciu v danej, tematicky veľmi rozsiahlej vednej oblasti. Nezanedbateľná je aj skutočnosť, že elektronizáciou sa zachovajú historické materiály, ktoré majú naďalej svoju odbornú hodnotu aj pre súčasných používateľov a udržia sa pre budúcnosť v pôvodnom stave. Výhodné je aj digitalizované spracovanie niektorých frekventovane používaných materiálov, ktoré sa častým používaním znehodnocujú a  elektronickým spracovaním sa zachovajú v pôvodnom stave.

 

 

  

CITACE:
zuzánková, Jana. Digitalizácia informačného fondu z oblasti spracovania drevnej hmoty – praktické skúsenosti. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/zuzan.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |