|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009. Bibliothek Forschung und Praxis. 2009, vol. 33, no. 3, s. 375-378. ISSN 0341-4183.

 

Vedoucí představitel EBLIDA (European Bureau of Library) a rakouský knihovník Mgr. Gerald Leitner informuje o důležité mezinárodní konferenci, která se uskutečnila 7.-9. května r. 2009 ve Vídni pod názvem "A Library Policy for Europe", jejíž byla EBLIDA jedním z  pořadatelů a účastníků. Konference zaměřená na evropské knihovny, zejména na knihovny členských států Evropské unie, si vytkla za cíl vytvořit potřebnou základnu a vhodný postup pro uskutečnění modernizace jejich funkce a vhodně je připravit na zvládnutí činnosti knihovnických institucí v rámci Evropy.

Evropská unie, především v podobě Evropské komise, vyvíjí již několik let úsilí, jak zvýraznit činnost a zaměřit pozornost na knihovny a jiné kulturní instituce, a přizpůsobit je evropským potřebám a zmodernizovat je. Jde o soubor důležitých postupů, přístupu k funkci knihoven z  hlediska moderního pojetí informační techniky a využívání informačních metod v činnosti knihoven a ostatních kulturních institucí. V květnu r. 2009 byla v Rakousku uspořádána konference s cílem představit knihovnám novou "evropskou podobu" a se zaměřením na evropskou politiku funkcí knihoven. Zúčastnilo se jí 180 knihovníků a evropských odborníků z 30 evropských zemí. Na uspořádání konference a jejím programu se podílely: EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations), NAPLE (National Authorities on Public Libraries in Europa), BVÖ (Büchereiverband Österreichs) und VÖB (Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare) i Rakouská akademie věd ve Vídni.

Během konference vystoupili s přínosnými referáty jak zástupci výše uvedených sdružení a institucí, tak odborníci z evropských knihoven, vysokých škol i ministerstev.

Gerald Leitner zdůraznil, že "Vzdělání, věda a kultura jsou kapitálem naší společnosti v budoucnosti".

Na programu konference byla pozornost věnovaná i současné ekonomické krizi a jejímu dopadu na evropské knihovny (názor, že nejde o krizi ekonomickou, ale celospolečenskou), zaměřila se též na trendy modernizace. K modernizaci funkce knihoven napomáhá i "iniciativa i2010", jejíž základní pole působnosti představuje Evropská digitální (virtuální) knihovna – nyní nazvaná EUROPEANA. Pravě digitalizace bude umožňovat v budoucnosti elektronizaci knihovních fondů knihoven poskytujících veřejné služby, a to především národních a univerzitních knihoven. Přednostně i veřejné knihovny zabezpečují přístup k vědě a k informacím. Je nutné tyto aktuální body nejprve projednat na úrovni jednotlivých členských států EU. Autor upozornil, že knihovny působící v  rámci členských států EU dosud nemají potřebnou speciální samostatnou evropskou politiku. V různých státech existují určité rozdíly v přístupu k informacím, vzdělání a kulturnímu životu. Dosud nedisponují všechny členské státy EU vlastním knihovnickým zákonem. Jak můžeme tento stav zlepšit? Důležitá je v tomto i role lobbistické aktivity knihoven.

Přínosem konference bylo přijetí tzv. "Vídeňské deklarace", která poskytuje čtyři základní hlediska pro řešení aktuálních problémů zaměřených na vytvoření evropského pojetí činnosti knihoven v EU:

1/ tzv. Bílou knihu;

2/ vytvoření evropského vědeckého centra pro knihovny poskytující veřejné služby;

3/ požadavek na rozvoj evropských projektů;

4/ odstranění restriktivní právní bariéry z hlediska copyrightu.

V konferenčním příspěvku G. Leitnera "Politika knihoven a  legislativa" se objevila i kritika současného stavu legislativy. Knihovnický zákon bude mít vždy právní a politickou strukturu jednotlivých členských států. Minimální požadavek směřuje k novelizaci knihovnické legislativy, aby byla zárukou informační volnosti a projevu mínění z hlediska knihoven a jejich povinností v návaznosti na zřizovatele většiny z nich – tj. obce. Požaduje se také zajištění finanční podpory prostřednictvím financí státu, rovněž zajištění zachování bezplatných základních služeb knihoven a také potřebná spolupráce uvnitř národní sítě knihoven.

Jens Thorhauge, generální ředitel Dánské agentury pro knihovny a  média, Barbro Wigell-Ryynänen z finského ministerstva školství, státní úředníci odpovědní za činnost veřejných knihoven a jejich rozvoj v obou státech přiblížili vývoj knihovnických spolků těchto států a  knihovnického systému a také vize pro budoucnost, pozici knihoven poskytujících služby pro veřejnost, a zmínili se o opatřeních Evropské komise pro knihovny.

Přínosný byl referát Claudie Lux, předsedkyně IFLA, na téma "Knihovny a jejich každodenní činnost". O "Knihovnické legislativě v Evropě" informovala Barbara Schleihagen, ředitelka Sdružení německých knihovníků. Důležitou a značnou výpovědní hodnotu mělo vystoupení Edith Genser, pracovnice Evropské komise, o přehledu kulturních evropských programů v letech 2007‑2013. Jill Cousins polemizoval o významu digitální evropské knihovny EUROPEANA, zda právě tato knihovna umožní přístup ke kulturním informacím pro všechny zájemce. Konference přispěla především k řešení důležitých problémů současných knihoven v rámci EU.

Na programu konference se též objevila aktuální tematika "Knihovny v  období krize". Současná situace knihoven není jen v podobě ekonomické krize. Dle názoru G. Leitnera to neznamená jenom otřes celkového hospodářského systému, ale zasahuje i společenský systém celkově.

PhDr. Vincenc Streit

 

 

  

CITACE:
Streit, Vincenc. LEITNER, Gerald. Für eine europäische Bibliothekspolitik Bericht zur Internationalen Bibliothekskonferenz "A Library Policy for Europe", Wien Mai 2009. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/streit.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |