|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně

 

Ctibor Škuta, Kristýna Kožuchová / Národní technická knihovna, Odbor projektů a inovací, Referát PSH / kristyna.kozuchova@techlib.cz

 

Resumé:

 

Polytematický strukturovaný heslář (PSH) je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek, který je primárně určen k předmětové indexaci dokumentů. V současné době je spravován referátem PSH v Národní technické knihovně (NTK) a jeho údržba probíhá v prostředí softwaru Aleph 500 ver. 18. Stávající verze PSH 2.1 je pro knihovny dostupná ve formátu MARC 21 pro autority. Heslář je nyní zveřejněn také v  sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) pod licencí Creative Commons. Na stránkách knihovny je v sekci PSH pod odkazem "prohlížení hesláře" vyobrazen seznam 44 hlavních tematických řad PSH. Systém hypertextových odkazů umožňuje jeho procházení po hierarchické a asociativní ose. Hlavní navigaci ve stromové struktuře představují preferovaná znění hesel, avšak k dispozici jsou i hesla nepreferovaná nebo jejich anglické ekvivalenty. Přítomná vizualizace hesel je ztvárněna středovým kruhem s aktuálním termínem a připojenými vazbami na obvodu. Novou funkcí je generování úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v  atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V minulém roce byly zahájeny přípravy na aktualizaci současné verze PSH 2.1. Tento proces je optimalizován několika způsoby. Jedním z nich je export a následná analýza klíčových slov použitých při věcném popisu knih v NTK (obsah pole 653 v bibliografickém záznamu ve formátu MARC 21). Další spočívá v  analýze uživatelských dotazů zadávaných při vyhledávání v katalogu NTK. Jejich rozbor může být velmi často užitečným nástrojem pro získávání nových hesel a do určité míry může vyřešit disproporci mezi termíny používanými při indexaci a termíny používanými samotnými uživateli popisujícími jejich informační potřeby. Dále byly testovány možnosti automatické indexace dokumentů s využitím hesel PSH. Za tímto účelem byl vyzkoušen modul BibClassify z digitálního repozitáře CDS Invenio a Maui Indexer (Multi-purpose automatic topic indexing).

 

Klíčová slova: systémy organizace znalostí – sémantický web – indexace.

Summary:

Polythematic Structured Subject Heading System (PSH) is a set of subject headings which is used to describe and search the document by subject. PSH is produced by the National Technical Library in Prague. It is in its latest version 2.1 bilingual (Czech and English) and the subject headings in both languages are interconnected. It contains over 13500 subject headings and it is divided into 44 thematic sections. Subject headings are included in a hierarchy of six (or seven) levels according to their semantic content. In comparison with uncontrolled terms and keywords which are created freely, PSH is a controlled vocabulary which is based on binding principles similar to thesaurus construction. Despite this, PSH is a user friendly tool. It stems from the natural language and respects natural word order, and therefore it makes searching and indexing easier. PSH was published in Simple Knowledge Organisation System (SKOS) format under Creative Commons (CC) licencing terms. SKOS is designed to represent traditional knowledge organisation systems. It provides means for expressing standard relationships that can be found in most thesauri or subject heading systems. SKOS is defined using RDF Schema and Web Ontology Language (OWL) and is expressed in RDF data model.

Keywords: knowledge organisation systems – semantic web – indexing.

Úvod

Logo PSHPolytematický strukturovaný heslář je česko-anglický řízený slovník lexikálních jednotek, který je primárně určen k předmětové indexaci dokumentů. Je rozdělen do 44 tematických skupin, v nichž jsou hesla dále hierarchicky členěna v rámci šesti-, výjimečně sedmistupňové hierarchie. Ve srovnání s klíčovými slovy či nekontrolovanými termíny, které jsou vytvářeny volně, má PSH pevnou strukturu i obsah. Pravidla pro tvorbu, správu a údržbu hesláře jsou podobná pravidlům pro konstrukci tezaurů. Ve své poslední verzi obsahuje PSH přes 13 500 hesel. Je uživatelsky přívětivým nástrojem, protože vychází z přirozeného jazyka a přirozeného pořádku slov, čímž umožňuje snadnější a efektivnější vyhledávání.

PSH byl vyvíjen jako produkt původně Státní technické knihovny v  letech 1991–1993. Podnětem k jeho vytvoření byl především rychlý rozvoj automatizovaných knihovnických systémů a jejich využívání v českých knihovnách na počátku 90. let. Vznik a rozvoj hesláře byl několikrát podpořen grantovými prostředky Ministerstva kultury (MK) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Od roku 1995 je používán k  věcnému popisu v NTK, od počátku roku 1997 je rovněž distribuován všem externím zájemcům, jak knihovnám, tak i komerčním firmám. V roce 2000 získala STK grant MK na překlad PSH do angličtiny. Od konce roku 2006 je PSH k dispozici ve verzi 2.1, která byla na podzim téhož roku úspěšně implementována do autoritní databáze systému Aleph.

Heslář je v současné době spravován referátem PSH v Národní technické knihovně a jeho údržba probíhá v prostředí softwaru Aleph 500 ver. 18. Referát PSH byl v rámci organizačních změn souvisejících s transformací Státní technické knihovny na Národní technickou knihovnu zařazen do  odboru projektů a inovací. Nové začlenění vytvořilo důležité interní vazby na oddělení rozvoje elektronických služeb a oddělení digitální Národní technické knihovny. Pracovníkům referátu PSH se tak otevřely možnosti spolupráce na dalších projektech NTK, např. zvažování možnosti využití PSH v projektu Národního úložiště šedé literatury. Referát PSH již tradičně spolupracuje s oddělením správy autoritních souborů. Podstatnou roli ovšem představují také externí vazby, které jsou reprezentovány institucemi využívajícími heslář a Národní knihovnou ČR (zejména se jedná o oddělení národních věcných autorit a věcného zpracování Národní knihovny ČR). Konkrétními aktivními uživateli PSH jsou kromě Národní technické knihovny v Praze např. knihovny Českého vysokého učení technického v Praze, Ústřední knihovna Vysokého učení technického v Brně, Vědecká knihovna v  Olomouci, knihovna Západočeského muzea v Plzni či Ústřední knihovna Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Heslář mohou zcela zdarma využívat např. knihovny univerzitní, vědecké, odborné (při specializovaných ústavech a institucích, muzeích atd.), výjimečně i městské knihovny, knihovny občanských sdružení a  jiné. Jednotlivec se stává uživatelem PSH zprostředkovaně, např. při vyhledávání v katalogu knihovny, která jej aktivně využívá. Heslář si mohou uživatelé dále také stáhnout a  používat v souladu s podmínkami stanovenými licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA (Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Zachovejte licenci 3.0 Česko).

Národní technická knihovna umožňuje PSH zdarma a libovolně používat, kopírovat, šířit a upravovat, avšak za podmínky, že dílo nebude užíváno pro komerční účely, s povinností uvést primárního autora (Národní technická knihovna v Praze) a při vytvoření odvozeniny z původního díla je nutné šířit jej opět pod dříve uvedenou licencí. K faktorům, které vedly k uvolnění PSH v rámci zmíněné licence, patří snaha podpořit knihovnickou komunitu, ale také internetové uživatele, aby se podíleli na projektech NTK, šířit PSH v otevřených formátech a jako otevřená data, a umožnit ostatním přístup a právo jej užívat bez nutnosti souhlasu NTK.

Formáty PSH

Stávající verze PSH 2.1 je pro knihovny dostupná ve formátu MARC 21 pro autority. Heslář je nyní zveřejněn také v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS). SKOS představuje rodinu formálních jazyků určených pro reprezentaci systémů organizace znalostí – tezaurů, klasifikačních systémů, taxonomií a řízených heslářů. Je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF – Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. XML serializace navíc umožňuje snadné strojové čtení a  jeho další zpracování. SKOS se stal 18. 8. 2009 doporučením W3C a je spravován pracovní skupinou pro rozvoj sémantického webu.

Možnost zobrazení formátu SKOS je nyní k dispozici jednotlivě pro každé heslo. Na stránkách PSH je zpřístupněn také celý heslář v daném formátu pod licencí Creative Commons. Ta je vyjádřena v jazyce ccREL (Creative Commons Rights Expression Language), založeném shodně na RDF. Bylo ji tedy možné zakomponovat do distribuce PSH ve formátu SKOS/XML bez narušení její struktury.

Obr. 1. Zobrazení hesla ve formátu SKOS

Obr. 1. Zobrazení hesla ve formátu SKOS

Prohlížení hesláře

Primárním přístupem ke sbírkám NTK je vlastní katalog NTK. Alternativní možností je webové rozhraní na adrese: http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh/prohlizeni-psh/, nacházející se pod odkazem "PROHLÍŽENÍ HESLÁŘE" na stránkách knihovny v sekci PSH.


Na hlavní stránce je vyobrazen seznam 44 hlavních tematických řad PSH. Systém hypertextových odkazů umožňuje procházet heslářem po hierarchické a asociativní ose. Hlavní navigaci ve stromové struktuře představují preferovaná znění hesel, avšak k dispozici jsou i hesla nepreferovaná nebo jejich anglické ekvivalenty. V tomto případě je možné zvolit i  celo-anglickou verzi hesláře.

Vizualizace je ztvárněna středovým kruhem s aktuálním termínem a  připojenými vazbami na obvodu. Vztahy okolních hesel jsou indikovány malými ikonami symbolizujícími nadřazenost, podřazenost nebo similaritu úrovně PSH. Tento diagram je interaktivní a je ho také možné použít pro procházení heslářem, resp. knihovním fondem. Simultánně s prohlížením PSH se pod jednotlivými hesly zobrazuje seznam dokumentů z katalogu NTK, které byly při katalogizaci daným termínem indexovány. Toto propojení na knihovní fond umožňuje přímé zadání požadavku na výpůjčku. V minulém roce byla navíc hesla PSH namapována na předmětová hesla NK ČR. V případě, že byly nalezeny shodné termíny, jsou pod nabídku publikací z  katalogu NTK zařazeny i záznamy Národní knihovny. Formu nabízených publikací vyjadřuje ikona vedle údajů o dokumentu, v případě její dostupnosti je zde zobrazena i obálka.

Unikátní identifikátor deskriptorů zastupuje jejich URI adresa, která se pro jednotlivá hesla liší pořadovým číslem v hesláři (např. http://psh.ntkcz.cz/skos/PSH117). Tato "cesta" slouží pro vyhledání příbuzných konceptů na Library of Congress Subject Headings a DBPedii (Wikipedie ve formě linked data), které jsou přístupné pod hesly v případě shody.

 

Obr. 2. Vizualizace hesla PSH

Obr. 2. Vizualizace hesla PSH

Vytváření úryvků metadat

Novou funkcí zpřístupněnou na stránkách hesláře je generování úryvků metadat s hesly PSH. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. Aktuální webové rozhraní PSH umožňuje generování metadat ve formátech Dublin Core a Common Tag.


Dublin Core je soubor metadatových prvků, jehož záměrem je usnadnit vyhledávání elektronických zdrojů. Původně byl vytvořen jako popis zdrojů na WWW sestavený přímo autorem, postupně ale zaujal instituce zabývající se formálním zpracováním zdrojů, jako jsou muzea, knihovny, vládní agentury a komerční organizace [DUBLIN, 2006]. V současné době se jedná patrně o nejrozšířenější způsob zápisu předmětových metadat na webu.

Common Tag je poměrně mladý sémantický formát pro tagování webového obsahu, přispívající k  jeho vyšší provázanosti, vyhledatelnosti a uspořádanosti [COMMON, 2009]. Byl představen v červnu roku 2009 pod záštitou společnosti Yahoo!, velmi brzy jej však začali podporovat i další společnosti nabízející internetové služby (Freebase, Zemanta, Zigtag aj.).

 

Obr. 3. Zobrazení tagu z řízeného hesláře

Obr. 3. Zobrazení tagu z řízeného hesláře

Aktualizace PSH (Návrh nového hesla PSH)

V minulém roce byly zahájeny přípravy na aktualizaci současné verze PSH 2.1. Rychlé zastarávání termínů je typickým problémem všech heslářů, které mají pevnou strukturu i obsah. Tvorba hesláře se tak stává nikdy nekončící činností. V otázce časové frekvence aktualizace se střetávají dva protichůdné požadavky; na jedné straně by řízený slovník měl být stabilní, na straně druhé by ale měl být aktualizován dle potřeby. Při aktualizacích PSH by se mělo přihlížet k účelu, pro který byl vytvořen. V tomto případě bylo cílem tvůrců vybudovat nástroj blízký přirozenému jazyku, jenž by doplnil nebo částečně nahradil stávající klasifikační systémy zejména v knihovnách s polytematickými fondy a ve finále také zkvalitnil vyhledávání v knihovních databázích. Za účelem zvýšení kvality vyhledávání se v hesláři kromě preferovaných termínů vyskytují také termíny nepreferované a asociované. Hesla PSH jsou uspořádána v  rámci hierarchie, která nutně nekopíruje strukturu vědních oborů.

Klíčovým kritériem aktualizace PSH je zachování kontinuity. V hesláři by neměly být prováděny žádné výrazné změny, preferovány jsou pouze změny dílčího charakteru. Nedoporučuje se proto zbytečně měnit hierarchickou strukturu a vztahy mezi hesly a přesouvat pojmy mezi tematickými řadami. Stabilita je totiž důležitější než snaha o vylepšení detailů. Ne všechna hesla mohou být do nové verze přijata. Zejména je třeba dbát na skutečnost, že hesla příliš specifická a hesla patřící do  hlubších vrstev logické struktury nemají v PSH místo. V případě nezbytnosti lze tato hesla zařadit do skupiny odkazů. V zásadě tedy platí, že při zařazování nových hesel do struktury by měla být dodržena úroveň obecnosti. Při aktualizaci PSH je téměř vyloučeno vyřazovat deskriptory použité ve starších verzích. V hesláři je možné provádět pouze tyto typy úprav – zařazování nových hesel (deskriptorů), která jsou výsledkem pokroku lidského poznání a tvorba vylučovacích a  přidružovacích odkazů. Vylučovací odkazy se používají pro možné vyloučení synonym nebo významově příliš podřadných hesel. Přidružovací odkazy vyjadřují asociativní vztahy mezi pojmy tak, aby pomocí odkazů umožnily nalézt obsahově příbuzné dokumenty.

Proces aktualizace hesláře je dle Pravidel pro správu a aktualizaci PSH optimalizován několika způsoby. Jedním z nich je export a následná analýza klíčových slov použitých při věcném popisu knih v NTK (obsah pole 653 v  bibliografickém záznamu ve formátu MARC 21). Pole 653 je v NTK používáno pouze doplňkově, a to v případech, kdy danou skutečnost nelze dostatečně přesně vyjádřit prostřednictvím hesel PSH (jedná se o podrobnější úroveň zpracování tématu) nebo se v hesláři odpovídající heslo nevyskytuje (jedná se o nový termín).

Exportovaná data z pole 653 byla již v loňském roce nejprve porovnána s hesly PSH. Přibližně u 1 700 záznamů byly zjištěny duplicity polí 650 (heslo PSH) a 653 (pole volně tvořený termín). Tyto duplicity byly v  rámci revize odstraněny. Poté byl výpis volně tvořených termínů programově zpracováván. Výsledkem je tabulka obsahující jednotlivé termíny s frekvencí jejich výskytů. Termíny, které překročí určenou prahovou frekvenci multiplicity, jsou posuzovány jako kandidát na nové heslo PSH. Samozřejmě i pro ně platí stejná pravidla pro zařazení do  hesláře jako u ostatních návrhů.

V souvislosti s přípravou aktualizace PSH se mimo jiné otevřela otázka, jak mohou uživatelské knihovny a odborná veřejnost přispět k  revizím PSH. Proto byl vytvořen jednoduchý webový formulář pro zasílání návrhů nového hesla PSH. Využívat jej mohou jak katalogizátoři oddělení věcného zpracování v NTK, tak externí uživatelé, např. zájemci o problematiku selekčních jazyků, ale i  zákazníci NTK, kteří se prostřednictvím formuláře stávají tvůrci samotného obsahu PSH. Pro lepší viditelnost byl odkaz na formulář pro návrh nového hesla zakomponován ke každému heslu v oddělení "PROHLÍŽENÍ HESLÁŘE" na stránkách NTK. Po vyplnění příslušných polí je tabulka odeslána pracovníkům Referátu PSH, kteří získané návrhy posuzují a  zvažují jejich zařazení do struktury PSH. Ti dále ve spolupráci s  katalogizátory NTK u získaných návrhů zvažují účelnost hesel, popř. kontrolují jejich duplicitu.

Příkladem požadavku na vytvoření nového hesla PSH zaslaného prostřednictvím webového formuláře je "programovací jazyk C#", synonymum – "programovací jazyk C Sharp", a také v angličtině "programming language C#", "programming language C Sharp". Geografické termíny, chronologické údaje, osobní jména a názvy užité jako předmět mohou být ve vybraných případech použité, např. je-li tématem dokumentu produkt se specifickým názvem. V současné verzi PSH 2.1 se v řadě výpočetní technika nacházejí některé názvy programovacích jazyků, např. programovací jazyk Java, PHP, C, C++. Nabízí se tedy řešení, že do struktury PSH budou zařazeny také další názvy programovacích jazyků, včetně navrhovaného programovacího jazyka C#.

 

Obr. 4. Formulář pro návrh nového hesla PSH

Obr. 4. Formulář pro návrh nového hesla PSH

Analýza uživatelských dotazů

V současné době se při aktualizaci PSH kromě přímé cesty v podobě návrhu nového hesla využívá také další způsob optimalizace aktualizace PSH, který spočívá v analýze uživatelských dotazů zadávaných při vyhledávání v katalogu NTK. Rozbor dotazů pokládaných uživateli při práci v online katalogu může být velmi často užitečným nástrojem pro získávání nových hesel a do určité míry vyřešit disproporci mezi termíny používanými při indexaci a termíny používanými samotnými uživateli popisujícími jejich informační potřeby. Návrhy na nová hesla se získávají z logu vyhledávání. Ten představuje soubor, do kterého se zaznamenávají uživatelské požadavky společně s textovým záznamem komunikace mezi zúčastněnými počítačovými vrstvami a systémovými informacemi. V první fázi je nutné odfiltrovat nepotřebný text. Tento proces využívá schopností regulárních výrazu, které představují univerzální, uživatelsky nadefinovanou šablonu struktury textu. Vzhledem k faktu, že je dotaz strukturně vždy stejný, jsou regulární výrazy vhodným řešením.

Při nalezení části textu shodné s regulárním výrazem je možné tato data extrahovat a výsledky použít pro jednoduchou statistickou analýzu. Cílem algoritmu jsou samozřejmě jen termíny zadávané při vyhledávání ve všech polích nebo jen v poli předmětovém a v heslech PSH. I tato hesla jsou dále filtrována, za účelem odstranění automaticky nevyhovujících dotazů (ISBN, ISSN aj.) nebo hesel, která jsou již v PSH obsažena. Dalším problémem je také multiplicita odeslání dotazu každého samostatného uživatele. Je logické, že v případě násobného vyhledávání identických termínů jediným uživatelem je vhodné, aby se tento požadavek zaznamenal pouze jednou. K této situaci navíc dochází velmi často. Hlavní příčinou je zobrazení detailu nalezeného záznamu s následným návratem zpět na výsledky vyhledávání. V tomto momentu totiž dochází k  opětovnému odeslání požadavku do knihovního katalogu. K filtrování proto nedochází jen na základě vyhledávacích parametrů, ale rozhodují i  systémové informace v podobě IP adresy, data a času.


Získané termíny se periodicky přidávají do výstupního souboru nebo databáze. Při vyšší frekvenci některého z nich se heslo posuzuje jako kandidát na nový deskriptor nebo zařazení synonymního výrazu k heslu existujícímu. Porovnávání výsledků analýzy uživatelských dotazů s hesly PSH poskytuje také informace o jejich využitelnosti.

Automatická indexace

V souvislosti s možností vytváření úryvků metadat pro hesla PSH a  jejich vkládání do HTML stránek probíhala v minulém roce další testování týkající se možnosti automatické indexace dokumentů s využitím hesel PSH. Tento úkol se musí v první řadě opírat o efektní a efektivní algoritmus zpracování textu. K jeho řešení můžeme přistupovat dvěma odlišnými způsoby. Prvním z nich je statistická analýza textu, která odhaluje frekvence jednotlivých slov, slovních spojení nebo jejich částí. Program načte zpracovávaný text a v místě mezer, interpunkčních znamének a konců řádků oddělí jednotlivá slova, která uloží do seznamu. Ten je následně cyklicky prohledáván pro zjištění násobných termínů. Podle nastavení filtru může některá slova nebo slovní spojení vynechat. Nejfrekventovanější z nich jsou na konci procesu porovnávány s hesly PSH pro zjištění shody. V jejím případě by byl dokument indexován.

Dalším možným způsobem zpracování je syntaktická analýza přirozeného jazyka. Ta však vzhledem k velké nejednoznačnosti a množství možných způsobů větné stavby vyžaduje výrazně sofistikovanější algoritmus. Výstup a konečná fáze indexace je stejná jako v prvním případě. Tyto programy musí navíc splňovat i další kritéria v podobě rychlosti zpracování nebo nároku na jistý počet již značených dokumentů. To se týká učících algoritmů, které pracují na základě "zkušeností" získaných z analýzy ruční indexace.

Ve spojení s PSH byly testovány dva volně dostupné nástroje pro automatickou indexaci, kdy každý zastupoval jeden z výše popsaných přístupů indexačního procesu. Oba dva na svém vstupu shodně akceptovaly PSH ve formátu SKOS/XML.

Pro statistickou analýzu textu byl vyzkoušen modul BibClassify z  digitálního repozitáře CDS Invenio. Jedná se o software pro tvorbu digitálních knihoven vyvíjený institucemi CERN (European Organization for Nuclear Research) a EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), který je v NTK v současné době využíván pro repozitář šedé literatury v rámci projektu NUŠL (Národního úložiště šedé literatury). Jeho vývojáři zdůrazňují, že vzhledem k dané metodě indexace je velice závislý na kvalitě použitého tezauru nebo předmětového hesláře. Jeho hlavní nevýhoda spočívá v nízké rychlosti zpracování, která se projevuje především u rozsáhlejších textů.

Nástrojem, představujícím alternativní přístup při analyzování textu, byl Maui Indexer (Multi-purpose automatic topic indexing, program vyvinutý Olenou Medelyan v rámci doktorského studia na University of Waikato na Novém Zélandu, pod sponzorskou záštitou společnosti Google. Jedná se o  víceúčelový nástroj pro extrakci klíčových slov a frází, automatické tagování, přiřazování termínů z řízeného hesláře, předmětové indexování a tematické indexování s termíny získanými z Wikipedie [MEDELYAN, 2009]. Základem pro využití jeho dovedností je dostatečný počet již indexovaných dokumentů podle přiloženého hesláře. Maui Indexer tyto dokumenty analyzuje a na základě výsledků vytváří indexační model, který je možné aplikovat na další texty. Díky schopnostem analýzy přirozeného jazyka a učení může dosahovat velmi dobrých výsledků.

Vyšší integrace PSH do vyhledávání v katalogu NTK

Hlavním úkolem PSH je usnadnění vyhledávání a orientace uživatele při prohlížení knihovního fondu NTK a dalších institucí, které jeho služeb využívají. Primárním cílem je tedy jeho implementace a služba uživateli. Na základě struktury PSH by bylo možné sémanticky rozšířit vyhledávání dokumentů v katalogu NTK.

Situace, kdy uživatel hledá titul podobný jinému titulu, jsou na denním pořádku, avšak ne vždy je jeho nalezení jednoduché. Dalším případem mohou být dokumenty podrobnější nebo obecnější než je právě aktuální záznam. Integrace v katalogu by tak mohla zahrnovat nabídku omezeného počtu dokumentů indexovaných hesly nacházejících se na nejbližších vrstvách v hierarchii PSH, stejně tak i příbuzných titulů označených heslem asociovaným v jiné části hesláře. Jejich nabídka by se mohla zobrazovat v katalogu u každého jednotlivého dokumentu. Pro co nejefektivnější výběr podobných titulů by závislost knih nesměla být odvozena pouze z termínů PSH, ale opírala by se také o klíčová slova. To znamená, že by primárně byly nabízeny tituly s vyšším počtem shodných údajů. Ve spojení s dalšími informacemi o názvu, nebo například edičními údaji, by bylo možné nabízet tituly s vysokým stupněm ekvivalence. Pokud bychom zašli ještě dále a všechny zmíněné možnosti spojili s  uživatelským hodnocením, frekvencí výpůjček jednotlivých titulů nebo titulů s podobnou tematikou půjčených jediným uživatelem, mohli bychom dosáhnout nabídky služeb příznačných pro nejmodernější katalogy.

Využití PSH při mapování knihovního fondu

Využití hesláře nemusí být závislé pouze na jeho struktuře a  hierarchickém provázání, ale také na počtu dokumentů, které jsou jednotlivými hesly indexovány. Suma titulů se stejným indexem PSH určuje váhu hesla v daném kontextu a současně mapuje knihovnický fond. Tyto hodnoty se logicky liší pro každou z institucí dle zaměření a pro každé heslo podle zařazení v hierarchii stromové struktury. Smysl má tedy porovnávat primárně hesla na stejné úrovni – hesla příbuzná. S využitím vizualizačních nástrojů je možné sumy titulů převést do grafické podoby a zobrazit zastoupení určených oborů. Výsledkem aplikace mohou být různé typy grafů, dnes velmi moderních tag-cloudů (oblak štítků) nebo jakákoliv jiná vyjádření zobrazující kvantitativně-kvalitativní rozdíly mezi hesly. Všechny tyto prvky signifikantně napomáhají v navigaci při procházení katalogy dokumentů a zároveň jejich grafická prezentace zpestřuje jinak často poměrně nudnou vizuální stránku.

Závěr

V době svého vzniku představoval PSH jednu z prvních aktivit knihovnické komunity ve směru standardizace termínů věcného popisu. V současnosti neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů. PSH jako zástupce klasických systémů organizace znalostí lze nyní poměrně dobře integrovat s novými technologiemi. Sledování a aplikace trendů v této oblasti je proto nevyhnutelným předpokladem jeho dalšího vývoje.


Pokud máte zájem o informace z oblasti PSH, přihlaste se prosím do  elektronické konference PSH (pshkonference@stk.cz) nebo sledujte webové stránky PSH. Případné dotazy rádi zodpovíme i na e-mailové adrese psh@techlib.cz.

 Použité zdroje

BibClassify admin guide [online]. Last updated: 2008-03-12 [cit. 2010-02-09]. Dostupný na WWW: <http://invenio-demo.cern.ch/help/admin/bibclassify-admin-guide >.

Common Tag [online]. 2009 [cit. 2010-02-09]. Dostupný na WWW: <http://www.commontag.org/Home>.

Dublin Core : Czech homepage [online]. 2006 [cit. 2010-02-09]. Dostupný na WWW: <http://www.ics.muni.cz/dublin_core/index.html>.

JONES, Steve; et al. A transaction log analysis of a digital library. International Journal on Digital Libraries. 2000, vol. 3, no. 2, s. 152-169.

MEDELYAN, Olena. Useful web resources related to automatic topic indexing [online]. July 13, 2009 [cit. 2009-11-11]. Dostupný na WWW: <http://maui-indexer.blogspot.com/2009/07/useful-web-resources-related-to.html >.

MYNARZ, Jindřich. Jak lze prakticky využít Polytematický strukturovaný heslář pro věcný popis elektronických zdrojů. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 12 [cit. 2009-12-01]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5872>. URN-NBN:cz-ik5591. ISSN 1212-5075.

MYNARZ, Jindřich; KAMRÁDKOVÁ, Kateřina; KOŽUCHOVÁ, Kristýna. Polythematic Structured Subject Heading System & Creative Commons. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury [online]. Praha : Národní technická knihovna, 2009 [cit. 2010-01-25]. Dostupný na WWW: <http://www.techlib.cz/files/download/id/649/psh-cc.pdf> (text příspěvku) a <http://www.techlib.cz/files/download/id/690/psh-v-licenci-creative-commons.pdf> (prezentace). ISSN 1803-6015.

MYNARZ, Jindřich; KOŽUCHOVÁ, Kristýna; KAMRÁDKOVÁ, Kateřina. Novinky z  oblasti Polytematického strukturovaného hesláře. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 7 [cit. 2009-07-01]. Dostupný na WWW: <http://www.ikaros.cz/node/5591>. URN‑NBN:cz-ik5591. ISSN 1212-5075.

SKOLKOVÁ, Linda. Polytematický strukturovaný heslář (Polythematic Structured Subject Heading System). Praha, 2007. iv, 172 s., 27 s. příl. + 1 CD-ROM. Diplomová práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí diplomové práce Ing. Miloslav Nič, PhD. Dostupný také na WWW: <http://www.skolkova.net/diplomka/SKOLKOVA_Linda_DP_PSH.pdf>.

Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH) : upravená verze. Praha, prosinec 1996. 13 s. Dostupný na WWW: <http://www.techlib.cz/files/download/id/53/Pravidla%20pro%20aktualizaci%20a%20spr%C3%A1vu.pdf>.

 

  

CITACE:
Škuta, Ctibor; kožuchová, Kristýna. Vliv trendů systémů organizace znalostí na vývoj Polytematického strukturovaného hesláře v Národní technické knihovně . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/sktua.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |