|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Projekt ATHENA

 

Mgr. Kateřina Salonová / Národní muzeum v Praze / katerina_salonova@nm.cz / Tel. 224497287

 

Resumé:

 ATHENA (Access to cultural heritage network across Europe) je projekt, který vytváří síť evropských muzeí. Jejím účelem je sběr muzejního digitálního obsahu a jeho umístění v Europeaně. Díky tomu budou data muzeí a galerií integrována v rámci Europeany společně s digitálním obsahem sesterských institucí napříč Evropou. Budou propagovány, zviditelňovány a okamžitě zpřístupňovány zájemcům z celého světa.

 Klíčová slova: projekty – Národní muzeum – ATHENA – muzea – galerie – Europeana.

 Summary:

 ATHENA; the European museum network is a project whose purpose is to harvest museum content and to deliver it into Europeana (the European digital library). ATHENA is the simplest way for museums, or cultural institutions to harvest, and deliver their digital content into Europeana. Through ATHENA their resources will be seamlessly integrated with sister institutions across Europe, promoted, and instantly made accessible to audiences the world over.

 Keywords: project – National museum – ATHENA – museum – gallery – Europeana.

 

 

ATHENA (Access to cultural heritage network across Europe) je projekt hrazený z programu eContentplus. ATHENA vytváří síť evropských muzeí, jejím hlavním účelem je sběr muzejního digitálního obsahu, který bude následně umístěn v Europeaně (Evropské digitální knihovně). Projekt se dále zabývá mapováním metadat, řízené terminologie a tezaurů, ontologií v popisu kulturního dědictví, technickými normami, protokoly pro výměnu dat, analýzou problémů souvisejících s autorským právem a vývojem ingesteru pro zapojení do Europeany. Projekt začal 1. prosince 2008 a ukončen bude 30. dubna 2011.

Europeana (www.europeana.eu) je vícejazyčné přístupové místo k evropskému kulturnímu dědictví v digitální formě. V rámci Europeany je možné vyhledávat v milionech digitálních objektů (foto, audio, video, text) poskytovaných evropskými muzei, galeriemi, archivy, knihovnami a dalšími institucemi. Sdílením informací o digitálních objektech je možné zajistit přístup k digitálním sbírkám nejrůznějších institucí a zároveň získat nové prostředky k propagaci. V tuto chvíli je v Europeaně uloženo přibližně 4,6 milionu digitálních objektů. Je však nutné zdůraznit, že mezi nimi není jediný sbírkový předmět z České republiky. Naše kulturní dědictví je prezentováno zprostředkovaně sbírkami našich sousedů.

Do projektu ATHENA je v současné době zapojeno 109 institucí z 23 evropských zemí. Hlavním koordinátorem celého projektu je italské ministerstvo kultury. Českou republiku zastupují Národní muzeum, Cross Czech a.s. a Devoteam, s.r.o. ATHENA představuje nejjednodušší způsob sběru a poskytování digitálního obsahu do Europeany. Pomocí projektu je tedy možné sbírky propagovat, zviditelnit a okamžitě zpřístupnit zájemcům z celého světa. Jedná se o otevřený projekt a účast v něm je zcela zdarma. Zapojit se mohou instituce, které digitalizují sbírkové předměty a mají zájem je prezentovat na stránkách Europeany. Účast v projektu umožňuje získání know-how k vytváření vlastního digitálního obsahu a kontakty na paměťové instituce z celé Evropy.

Partneři projektu mají šanci se zapojit do tzv. pracovních skupin. Ty se věnují identifikaci standardů, vývoji doporučení pro publikaci digitálního obsahu na webových stránkách, integraci dat do Evropské digitální knihovny a analýze práv duševního vlastnictví.

Instituce, které se rozhodnou prezentovat svůj digitální obsah na stránkách Europeany by měly mít vlastní webovou stránku s prezentací sbírkových předmětů. Webová stránka musí využívat standard pro metadatový popis digitálních objektů, například Dublin Core, SPECTRUM apod., a značkovací jazyk xml. Doporučený minimální popis digitálního objektu by měl obsahovat kategorie: název, tvůrce, předmět, popis, datace – vznik/vydání, typ objektu, formát – měřítko/médium, identifikátor a odkaz na digitální reprezentaci. Uvedené standardy umožní harvestování digitálního obsahu a jeho následnou publikaci na stránkách Europeany. ATHENA žádné informace získané od poskytovatelů digitálního obsahu nepozměňuje. Na nich také je, aby na svých stránkách vyřešili otázku autorského práva.

V rámci pracovní skupiny vznikla příručka pod názvem Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries, ve které jsou obsaženy nejčastěji užívané standardy pro metadatový popis, užívané formáty médií a další technické standardy. Příručka je volně ke stažení na webových stránkách projektu (www.athenaeurope.org).

Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries

 

Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries

Digitisation: standards landscape for european museums, archives, libraries 2

Jednou z významných aktivit projektu je vývoj ingesteru. Ten umožňuje uživatelům jednoduchým způsobem metadata namapovat do harvestovacího formátu LIDO, který usnadňuje přijímání dat z různých struktur, sbírek a softwarových systémů. Odpadá tak velká část prací spojených s transformací různorodých formátů do sémantických prvků Europeana Semantic Elements (ESE), které Europeana vyžaduje. Koncem listopadu 2009 proběhlo testování ingesteru, kdy byl zkušebně harvestován obsah některých vybraných institucí. Ingester je nyní plně připraven k prvnímu předání digitalizovaného obsahu.

ATHENA ingester

ATHENA ingester

ATHENA počítá s předáním digitalizovaného obsahu Europeaně dvakrát během projektu, poprvé v únoru–březnu 2010 a poté na jaře 2011. Vždy před vlastním předáním digitalizovaného obsahu bude pořádán workshop, který on-line aplikaci představí a podrobně seznámí se způsobem předání digitalizovaného obsahu do Europeany.

Základní informace o projektu v českém jazyce, včetně přihlášky, jsou k dispozici na www.emuzeum.cz/athena, ostatní www.athenaeurope.org.

 

 

  

CITACE:
Salonová, Kateřina. Projekt ATHENA. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/salon.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |