|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Knihovnické minimum jako e-learningový kurz

 

Bc. Kateřina Byloková, DiS. / Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě / bylokova@svkos.cz

 

Resumé:

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, připravila e‑learningový kurz knihovnického minima. Kurz je určený pro knihovníky bez odborného knihovnického vzdělání. Umožňuje získat nezbytné znalosti a dovednosti v oblasti základních knihovnických dovedností. Je realizován v prostředí LMS Moodle.

Klíčová slova: e-learning – LMS Moodle – odborné vzdělávání – knihovnické vzdělávání - knihovníci – knihovnictví.

 

Summary:

Moravian-Silesian Research Library in Ostrava, contributory organisation, has prepared an e‑learning course of librarian minimum. This course is designed for librarians without professional librarian education. It enables them to get necessary knowledge and skills in basic librarian abilities. The course is realized in LMS Moodle.

Keywords: e-learning – LMS Moodle – professional education – librarianship education - librarians – librarianship.

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, připravila za finanční podpory programu Ministerstva kultury ČR VISK 2 e-learningový kurz knihovnického minima. Kurz bude knihovnické veřejnosti zpřístupněn v průběhu března letošního roku.

E-learning představuje moderní formu učení se, která využívá moderních informačních a komunikačních technologií k časově a prostorově neomezenému přístupu ke vzdělávání. Mezi některé další výhody e-learningové formy studia patří možnost okamžité aktualizace informací, rychlejší zpětná vazba a možnost vracet se opakovaně ke studijním materiálům. Z hlediska účastníků se jedná o finančně nenáročné studium. Mezi nejčastěji zmiňované nevýhody e-learningu patří odosobnění výuky a  problém motivace, která s délkou studia slábne. Vzhledem k použití informačních a komunikačních technologií je také tato forma studia závislá na úrovni počítačové gramotnosti.

E-learningové vzdělávání se odehrává ve virtuálním studijním prostředí, které je spravováno pomocí určitého systému řízení (LMS, CMS apod.). Pro kurz knihovnického minima byl vybrán systém LMS Moodle, který se v České republice uplatňuje zejména v prostředí vysokých, středních, ale i základních škol. Zkratka Moodle je akronymem pro modulární objektově orientované dynamické prostředí pro učení se (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Jedná se o volně šiřitelný software, který spadá pod obecnou veřejnou licenci GNU. Systém Moodle představuje graficky jednoduché a uživatelsky přívětivé studijní prostředí.

Prvotním impulsem k myšlence tvorby e-learningového kurzu knihovnického minima byla praktická zkušenost s tím, že zejména knihovníci z menších obecních knihoven mají ztížený přístup k možnostem odborného vzdělávání. Jedná se zejména o překážky časové (dojíždění do  vzdělávacího centra krajské knihovny), finanční a mnohdy také o neochotu zřizovatelů uvolňovat pracovníky z pracovní doby.

Kurz se zaměřuje zejména na pracovníky bez odborného knihovnického vzdělání, kterým by měl umožnit získat nezbytné znalosti a dovednosti v  oblasti základních knihovnických dovedností. Může sloužit ale také jako kurz inovativní.

Knihovnické minimum je rozděleno do deseti tematických modulů:

  1.  Právní rámec knihovnických činností
  2.  Akvizice knihovního fondu
  3.  Stavění a ochrana knihovního fondu
  4.  Zpracování knihovního fondu – jmenná katalogizace
  5.  Zpracování knihovního fondu – věcná katalogizace
  6.  Výpůjční služby
  7.  Referenční a informační služby
  8.  Elektronické informační zdroje na internetu
  9.  Statistické výkaznictví
  10.  Praktické informace

Každý modul má svého tutora, který je odpovědný za obsahovou náplň daného modulu – je tvůrcem studijní opory a kontrolního testu, případně úkolu. Všichni tutoři jsou zkušenými odborníky, kteří danou tematiku přednášejí již několik let v rámci akreditovaného rekvalifikačního kurzu.

Struktura každého modulu je následující:

1. Studijní opora – materiál, který je primárně určený k  tisku. Slouží studentům jako opora studia – mohou si do ní dělat poznámky, zvýrazňovat pasáže apod.

2. Přednášky – text studijní opory je logicky rozčleněn na dílčí kapitoly, které jsou zpracovány do podoby přednášky, studijní činnosti specifické pro LMS Moodle.

3. Testy/úkoly – každý modul je zakončen testem nebo úkolem, který prověřuje získané znalosti.

4. Anketa – dobrovolná aktivita, slouží k anonymní evaluaci prostudovaného modulu. Poskytuje cennou zpětnou vazbu, která pomáhá kurz dále rozvíjet a zdokonalovat.

5. Diskusní fórum – slouží jako prostředek komunikace mezi studujícími navzájem, ale také ke komunikaci s tutorem daného modulu.

Studijní opory byly vypracovány na základě doporučené metodiky pro tvorbu distančních studijních textů. Každý modul má definovány cíle, kterých by měl studující po absolvování modulu dosáhnout, je určena časová náročnost studia a vytyčena klíčová slova, na která by se měl studující v textu zaměřit. Text studijní opory je doplněn o piktogramy, které mimo jiné upozorňují na důležité pasáže v textu. Při psaní studijní opory byl kladen důraz na názornost, proto moduly obsahují co největší množství příkladů. Patrné je to zejména u modulu 4 – Zpracování knihovního fondu – jmenná katalogizace, který je jako celek založený na ilustraci problematiky pomocí příkladů.

Studium v e-learningovém kurzu je nastaveno tak, aby byli studující motivováni k jeho úspěšnému ukončení. V případě, že splní stanovené podmínky, bude jim po úspěšném absolvování kurzu vydáno osvědčení o  absolvování. Po prostudování kurzu by měli studující získat základní přehled o nezbytné problematice, která se týká každodenní knihovnické praxe.

V případě zájmu o další informace o kurzu knihovnického minima a  možnostech studia se můžete obrátit na oddělení služeb knihovnám na e-mail osk@svkos.cz.

 

  

CITACE:
Byloková, Kateřina . Knihovnické minimum jako e-learningový kurz . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/bylok.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |