|obsah |index autorů |  | index názvů |  | index témat | | archiv |

 


 

Knihovna plus

2010, číslo 1


 

Databáze českých literárních osobností (CLO)

 

PhDr. Dominik Budský / Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. / Středisko literárněvědných informací / Biografický archiv

 

Resumé:

Příspěvek podává informace o Středisku literárněvědných informací Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Popisuje dostupné sbírky, databáze a další informační zdroje. V centru pozornosti stojí Biografický archiv a Databáze českých literárních osobností (CLO). Autor příspěvku popisuje obsah Bioarchivu a Databáze CLO, stručně zmiňuje historii projektu a nastiňuje výhled do budoucna. Uvádí také přednosti Databáze a její možné využití v různých oborech.

Klíčová slova: databáze – česká literatura – lexikografie.

Summary:

This article informs of repertories, databases and other records compilated and held by The Institute of Czech Literature ASCR. The main topic is so called Biographical archives and Database containing basic entries of Czech literary personalities. The author mentions history of this project briefly and then speaks on future progress. The database is fully described and its advantages are highlighted. The author tries specifying possible data harvesting by other specialists.

Keywords: database – Czech literature – lexicography.

 

 

Databáze českých literárních osobností, zpřístupněná od 1. ledna 2009 široké veřejnosti na internetové adrese http://clo.ucl.cas.cz/, je vytvářena ve specializovaném oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. Toto oddělení, Středisko literárněvědných informací (SLI), poskytuje rozsáhlý informační servis z oblasti literárněvědné bohemistiky jak pracovníkům ústavu a odborné veřejnosti, tak vysokoškolským studentům a všem ostatním zájemcům. V rámci oddělení je provozována knihovna se studovnou, jejíž fond dnes obsahuje více než 130 000 svazků včetně starých tisků; bibliografická kartotéka, zachycující beletristickou produkci, odborné články a recenze s důrazem na oblast české literatury v období 1775–1945 s cca 2 miliony lístků; bibliografické databáze pro období poválečné s cca 400 000 záznamy a tzv. Staročeská sbírka, tj. soubor mikrofilmů a fotografií o více než 2 500 inventárních jednotkách s jazykově (staro)českými, staroslověnskými i latinskými literárními díly z domácích, ale i zahraničních knihoven s časovým záběrem od středověku až do barokní doby. SLI se též pokouší o převod nejužívanějších časopisů ze svého fondu do elektronické podoby. Vzniká tak projekt online přístupného archivu časopisů, jehož cílem je digitalizovat a  následně zpřístupňovat česká literární a literárněvědná periodika. Dosud bylo pořízeno přes 330 000 obrázků a SLI se v tomto ohledu řadí na 7. místo v ČR (údaje k 1. prosinci 2009). SLI se snaží postupně zpracovávat všechny zmíněné informační zdroje ve formě skenů nebo elektronických databází, aby mohly být snadno a uživatelsky komfortním způsobem poskytnuty veřejnosti.

Pro Databázi českých literárních osobností (dále jen CLO) je důležitý Biografický archiv (Bioarchiv), součást SLI, jenž od 60. let 20. stol. cíleně shromažďuje biografická i bibliografická data k osobnostem české literatury. Bioarchiv vznikl původně jako pomocné pracoviště pro potřeby vydávání Lexikonu české literatury, díla dnes již de facto dokončeného, postupně se však osamostatnil. Z archivního hlediska se jedná o sbírku soudobé dokumentace, kdy se v jednotlivých složkách (obálkách) nacházejí informace o dané osobnosti. Do Bioarchivu byly v  90. letech přejaty i některé materiály Svazu českých spisovatelů, a tak se podařilo zachránit před zničením mimo jiné řadu výstřižků ze soudobého tisku vztahujících se k významným, ale mnohdy i k dnes již zcela zapomenutým literátům. V jednotlivých složkách se v současné době nacházejí nejen nejrůznější výpisky, novinové a jiné výstřižky, fotografie, xerokopie knižních záložek a materiály nalezené na internetu, ale i bibliografické soupisy, parte, výpisy z matrik či Centrálního registru obyvatelstva, materiály z různých archivních či muzejních fondů a konečně i dotazníky zasílané jednotlivým žijícím osobnostem, případně jejich blízkým příbuzným.

Vzhledem ke každotýdenní excerpci údajů z knižních novinek se v podstatě jedná o nikdy nekončící práci malého týmu archivářů. Archiv v současné době obsahuje více než 30 000 složek a stále se rozrůstá novou excerpcí.

Značně rozsáhlý je i excerpční záběr Bioarchivu. V hledáčku našeho zájmu totiž nestojí pouze spisovatelé–autoři krásné literatury v  užším slova smyslu (tzn. básníci a prozaici), ale i autoři literatury pro děti a mládež i tzv. "lehčích žánrů"(detektivek aj.), autoři vzpomínek a memoárů, náboženské literatury, dramatici, dramaturgové, scenáristi, překladatelé, redaktoři (časopisečtí, nakladatelští, rozhlasoví či televizní) novináři, nakladatelé a publicisté, literárně činní historici a knihovníci, editoři, lexikografové, zahraniční bohemisté pobývající delší dobu na českém území, pedagogové a další.

Chronologický záběr Bioarchivu je maximální možný, tzn. od počátků písemnictví na českém území až po současnost, přičemž rozhodující je hledisko územní, nikoliv jazykové. Hlavním kritériem pro zařazení osobnosti do databáze je vždy její vlastní literární, literárněvědné, překladatelské či editorské dílo a vztah k českým zemím (narození, úmrtí, delší pobyt apod.).

Vzhledem k tomu, že Bioarchiv obsahuje tolik cenných a často jinde nezjistitelných informací, bylo rozhodnuto zveřejnit jeho obsah na internetu ve formě jednoduché databáze provozované původně v systému ISIS a dnes na platformě Microsoft Access.

Na první fázi zveřejňování dat podpořenou grantem MŠMT 1N04172 a završenou zpřístupněním databáze s cca 3 000 hesly v lednu roku 2009 navázaly další práce směřující k postupnému zpřístupnění údajů ze všech archivních složek. Od října roku 2009 je v rámci programu INFOZ i tento projekt podpořen grantem MŠMT č. VZ09001. V závěru roku 2009 tak bylo v internetové verzi databáze CLO obsaženo již více než 7 000 položek (autoritních záznamů) a do konce roku 2011 je plánováno zveřejnit alespoň 15 000 záznamů, tedy přibližně polovinu všech složek archivu.

Vytváření hesel – autoritních záznamů – v internetové databázi probíhá dle jednotné, předem stanovené metodiky. Hesla jsou do databáze vyplňována na základě materiálů z jednotlivých obálek, event. doplněných další excerpcí. Zveřejňována jsou pouze ta data, která byla publikována tiskem nebo byla odsouhlasena k publikování jednotlivými autory na základě vyplněného dotazníku a podepsaného souhlasu se zveřejněním osobních dat (zákon 101/2000 Sb.). ÚČL AV ČR je rovněž držitelem povolení ke shromažďování a uchovávání osobních dat (vydal Úřad na ochranu osobních dat). Každé heslo je po vyplnění zredigováno a případně korigováno a posléze exportováno do veřejně přístupné verze databáze na internetu.

Pole internetové verze databáze CLO jsou tato:

  1. Preferovaná forma jména
  2. Další užívané podoby jména (pseudonymy, krycí jména, rodné jméno, provd. apod.)
  3. Šifry (skládající se z písmen nebo grafických znaků)
  4. Data a místa narození a úmrtí (s údajem o ověření, popř. s  poznámkou o rozcházejících se údajích)
  5. Charakteristika (informace o literárním, vědeckém a profesním zaměření dané osobnosti)
  6. Poznámka (příbuzenské vztahy, místo pohřbení, zda dotyčný pokryl svým jménem jiného autora apod.)

Mezi podstatné přednosti Databáze CLO patří především vytváření hesel na základě jednotné metodiky (týká se zvláště pole "charakteristika", kde jsou jednotlivé popisné termíny řazeny v logické posloupnosti). Např. básník, prozaik, dramatik; prozaik, autor literatury pro mládež, časopisecký redaktor, vysokoškolský pedagog; básník, textař, hudebník, kněz aj. Logika řazení popisných pojmů spočívá v sestupném uspořádání literárních žánrů od poezie po drama, následovaných žurnalistikou, redaktorskou činností … až pedagogickým působením či jiným povoláním.

Za další nespornou výhodu Databáze lze považovat systematické ověřování životních dat osobností v případě nejasností (různá data nebo místa narození či úmrtí uvedená v sekundární literatuře). U takových záznamů je, v případě možnosti, nejprve ověřeno příslušné datum v  matrice, parte, dotazníku, dříve i výpisu z CRO, a posléze zveřejněno i  s poznámkou o ověření. Díky ověřování se tak často podaří opravit četné chyby v životních datech uváděné nejrůznějšími slovníky, encyklopediemi a biografickými soupisy.

Konečně další předností je velké množství zveřejňovaných polí včetně pseudonymů a dalších jmen (roz., provd., krycí jména apod.), šifer a  zkratek i příbuzenských vztahů.

Hlavní využití Databáze CLO spatřujeme především v oblasti knihovnictví, kde lze CLO využít jako doplnění i případnou korekci standardizované databáze autorit NK ČR. Vzhledem k tomu, že CLO nabízí v mnoha případech ověřená data, je další využití možné při tvorbě slovníků, lexikonů a jiných podobných pomůcek, případně i v oblasti archivnictví např. při pořádání osobních pozůstalostí apod.

V současné době databázi systematicky využívá tým Biografického lexikonu českých zemí (HÚ AV ČR, v.v.i.) i Oddělení referenčních služeb NK ČR (databáze jmenných autorit).

 

Databáze CLO je otevřeným zdrojem, ze kterého mohou čerpat i další instituce. V tomto případě bychom ovšem rádi poprosili o důsledné citování Databáze CLO jako informačního zdroje a též o informační e-mail n adresu clo@cl.cas.cz. Na téže adrese uvítáme jakékoli připomínky, komentáře a doplňky k celému projektu. Takto získané informace o využití databáze výrazně napomohou jejímu dalšímu rozvoji.

Dosavadní zájem o Databázi CLO potvrzuje její užitečnost i význam. Dle statistiky přístupů, do které je možné denně nahlížet, bylo od zpřístupnění databáze 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 zaznamenáno celkem 1 516 přístupů z unikátních IP adres a staženo bylo celkem 174.74 MB dat, přičemž zájem o její využití setrvale vzrůstá a od října 2009 zaznamenáváme pravidelně přes 200 přístupů měsíčně.

Statistika přístupů leden – prosinec 2009 po měsících
(přístupy z unikátních IP adres, objem stažených dat v MB)

Graf - Statistika přístupů leden – prosinec 2009 po měsících

 

Databáze CLO bude dále rozšiřována a doplňována za podpory výzkumného záměru MŠMT INFOZ VZ 09001. Díky grantové podpoře bylo možné sestavit tým pracovníků, který významně urychlí celý postup tak, aby do konce roku 2011 mohlo být zveřejněno zmíněných 15 000 hesel.

 

 

  

CITACE:
Budský, Dominik. Databáze českých literárních osobností (CLO) . Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 . Dostupný z WWW: <http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/budsky.htm>. ISSN 1801-5948.

 

Valid HTML 4.01 Transitional

 


 

| nahoru | |obsah| | archiv | | domů |

 | index autorů | | index názvů | | index témat |