Digitalizované historické a vzácné unikátní dokumenty

Oblast Současný stav Finance 2005

 v mil. Kč

Koncepce rozvoje Finance 2006 Finance 2007 Finance 2008 Finance 2009 Finance 2010 Finance 2006-2010
v mil. Kč
Shrnutí Zahrnuje historické a vzácné dokumenty (rukopisy, prvotisky, staré tisky a vzácné moderní rukopisy resp. unikátní tisky vydané po r. 1800). Je plně zvládnuta technologie výroby a základního zpřístupnění na internetu. Manuscriptorium je mezinárodně ceněno a respektováno; digitalizace historických dokumentů byla hlavním důvodem udělení ceny UNESCO Jikji Národní knihovně ČR v r. 2005.   Cílem dalšího rozvoje Manuscriptoria je integrace dalších digitálních zdrojů v národním i mezinárodním (především evropském) měřítku. Pokračující rozvoj stávajícího programového vybavení a začlenění dalších typů dat a dokumentů podpoří vznik komplexního virtuálního badatelského prostředí pro oblast historických dokumentů.            
Vznik - digitalizace Pro české knihovny není k dispozici dostatek prostředků pro digitalizaci historických fondů.  3,00 O masivní produkci v digitalizaci historických fondů lze hovořit od úrovně cca 8 milionů Kč ročně. Z programových projektů lze pro období 2006-2010 získat pouze zlomek v rámci Finančního mechanismu EHP,Norského finančního mechanismu a programu VISK.  5,40  5,40  5,40  5,40  5,40  27,00
Katalogizace je běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků.   Katalogizace bude běžně prováděna v rámci dostupných finančních prostředků.            
Tvorba plných textů probíhá v režimu testování.   Tvorba plných textů bude převedena do provozního režimu.  0,05  0,05  0,05  0,05  0,05 0,25
Archivace a ochrana V současné době jsou uloženy 2 TB dat, což představuje800 tisíc stran digitalizovaných dokumentů. Data jsou archivována na optických médiích. Počítá se s ročním přírůstkem 1 TB.   Počítá se s využitím centrálního datového úložiště pro Národní digitální knihovnu. Poznámka:v nákladech na provoz centrálního datového úložiště je zde uvedena poměrná část pro Manuscriptorium.  1,00  1,00  1,00  1,00  1,00 5,00
Zpřístupnění Provoz digitální knihovny Manuscriptorium dosud nebyl profinancován a Manuscriptorium je provozováno jako prototyp.   Bude zajištěn stabilní provoz Manuscriptoria, neustálé zdokonalování virtuálního badatelského prostředí, příjem heterogenních zdrojů (skládá se z níže rozepsaných položek).            
Základní provoz a rozvoj.   Základní provoz a rozvoj.  3,50  3,50  3,50  3,50  3,50  17,50
Tvorba základních nástrojů pro spolupráci a ad hoc řešení integrace.  0,60 Integrace heterogenních zdrojů, tj. dat z dalších institucí včetně zahraničních a jiných typů dat, například zvukových dokumentů.  0,50  0,50  0,50  0,50  0,50 2,50
Ad hoc spolupráce na řešení běžných otázek.  0,10 Vytváření virtuálního badatelského prostředí.  0,25  0,25  0,25  0,25  0,25 1,25
Nejsou propracovány ontologie pro tuto oblast.   Vytvoření a praktická aplikace ontologií.  0,10  0,40  0,30     0,80
Nejsou využívány externí nástroje.   Využití externích nástrojů.  0,10  0,10  0,10  0,10  0,10 0,50
Standardy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Manuscriptoriu je zabudováno XML, základem pro jeho naplnění jsou formáty MASTER a MASTER Plus, MASTER je součástí standardů TEI. Probíhá analýza metadatového kontejneru METS.   Manuscriptorium bude i nadále založeno na XML, základem pro jeho naplnění budou formáty MASTER a MASTER Plus, variantně MARC 21. Proběhne implementace metadatového kontejneru METS.            
S ohledem na novost a neustálenost administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu jsou aplikována vlastní metadata pro tyto oblasti.   Monitorování rozvoje administrativních a technických metadat a metadat pro ochranu v mezinárodním kontextu a po ustálení této oblasti jejich postupná aplikace.            
Manuscriptorium podporuje protokol Z39.50 na úrovni klient i server (pro formáty MASTER a MARC 21).   Manuscriptorium bude podporovat protokol Z39.50 na úrovni klient i server pro formáty MASTER, MARC 21 a další formáty, případně nové nástroje s obdobnou funkcionalitou pro vyhledávání a další využívání dat.            
V režimu repository je v Manuscriptoriu zabudován OAI-PMH pro MASTER, MODS a MARC 21.  0,24 Podpora OAI-PMH bude rozšířena o režim harvesting a další profily.  0,30  0,30  0,30  0,30  0,40 1,60
MIML dosud nezabudován.   MIML = Manuscript Images Markup Language standard pro popis iluminovaných rukopisů http://raqoon.com/miml/index.html - implementace do Manuscriptoria        0,30   0,30
CEI dosud nezabudován.   CEI = Charters Encoding Initiative
standard pro popis listin (ve vývoji) - podsystém TEI - implementace do Manuscriptoria
       0,30   0,30
Legislativa Problémem je zpřístupnění dokumentů třetích stran a velmi vzácných moderních dokumentů, které nejsou ještě volnými díly.   Nutná novela autorského zákona.            
Celkem    3,94    11,20  11,50  11,40  11,70  11,20  57,00
Investice       0 0 0 0 0 0
Provozní náklady        11,20  11,50  11,40  11,70  11,20  57,00
Zdroj financování   Projekty   Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce