Tradiční dokumenty

Oblast Současný stav Finance
2005

v mil. Kč
Koncepce rozvoje Finance 2006 Finance 2007 Finance
2008
Finance
2009
Finance
2010  
Finance
2006-2010
 
v mil. Kč
Shrnutí

Mezi „tradiční“ dokumenty ve sbírkách knihoven s konzervační povinností počítáme papírové dokumenty (knihy, časopisy, noviny, plakáty, mapy, pohlednice, užitá grafika) i dokumenty nepapírové (např. gramofonové desky, audiokazety atd.). Většinu z nich tyto knihovny získaly na základě platné legislativy zdarma jako povinný výtisk, jsou však současně vázány různými zákonnými povinnostmi, vztahujícími se k jejich ochraně a trvalému uchování. Legislativní rámec i organizace shromažďování, uchování a zpřístupnění těchto dokumentů jsou stabilizované a v zásadě vyhovující. Papírové dokumenty vytištěné na kyselém papíře jsou ohroženy a vyžadují reformátování, nepapírové dokumenty vyžadují migraci. Dalšími vážnými problémy jsou nedůslednost v dodržování platné legislativy na straně nakladatelů i knihoven a nedostatečně dimenzované a vybavené prostory pro ukládání dokumentů a nedostatečné finanční prostředky pro retrospektivní doplňování a reformátování.

  Skladba dokumentů i rozdělení gescí za jejich shromažďování, trvalé uchování a zpřístupnění by měly být v zásadě zachovány, je však nutné vytvořit účinnější donucovací mechanismy i podmínky pro dodržování platné legislativy. Je nutné zásadním způsobem urychlit proces ochranného reformátování a migrace ohrožených dokumentů a posílit rozpočty knihoven s právem povinného výtisku pro oblast retrospektivního doplňování chybějících dokumentů.     v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč v mil. Kč
Získávání

Tradiční dokumenty jsou většinou získávány formou povinného výtisku, doplňkově formou nákupu, výměny a darů. Zatímco fondy dokumentů vydaných v Čechách jsou relativně kompletní, značná část fondu Moravik je k dispozici pouze ve Vědecké knihovně v Olomouci a ve fondech Národní knihovny chybí.

  Rozvoj sdílené katalogizace přinese účinný nástroj pro kontrolu dodávání povinných výtisků. Kromě zlepšení dodávání povinných výtisků je nutné posílit rozpočty knihoven s právem povinného výtisku pro oblast retrospektivního doplňování chybějících dokumentů. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  5,00
Archivace a ochrana

Národní knihovna vyčerpá své úložné kapacity v roce 2010. Archivace v řadě budov českých knihoven je jen částečně vyhovující. Neexistuje dostatečná ochrana proti krádežím, chybí adekvátní prostory pro prezenční půjčování.

  Vytvořit vhodné  podmínky pro archivaci v nové budově Národní knihovny. (Poznámka: Náklady na novostavbu Národní knihovny pro umístění novodobých fondů nejsou součástí této Koncepce). Zlepšit podmínky pro archivaci v dalších českých knihovnách.            

Velké množství dokumentů 19. a 20. stol ohrožených degradací papíru (zejména noviny), nízká kapacita vazby, oprav fondů, reformátování a krabicového programu.

3,00 Dodavatelsky řešit zvýšení kapacit na vazbu a opravy fondů, 4,00 4,20 4,20 4,20 4,20 20,80
  zásadně zvýšit  kapacitu ochranného reformátování (viz Digitalizované novodobé dokumenty)            
  a výrobu ochranných obalů. 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50  2,50
Zcela chybí odkyselování.   Ve spolupráci s firmami a ostatními institucemi navrhnout postup a realizovat hromadné odkyselování dokumentů. 0,50 1,00 1,50 2,50 3,00  8,50

Některé speciální dokumenty nelze bez rizika poškození nebo zničení (gramofonové desky, audiokazety apod.) zpřístupňovat.

 

Speciální dokumenty je třeba reformátovat a zpřístupnit v digitální podobě.

0,20 0,20 0,20 0,20 0,20  1,00
Zpřístupnění

Konzervační fond 20. století disponuje díky retrospektivní konverzi České národní bibliografie 20. století relativně dobrým informačním aparátem, způsob zpřístupnění v integrovaném systému ALEPH dosahuje světových parametrů. Kooperace českých knihoven při zpracování nových přírůstků vede ke zkvalitnění a větší aktuálnosti informačního aparátu. Konzervační fondy 20. a 21. století se v jednotlivých českých knihovnách zpřístupňují diferencovaně - ve specializovaných či běžných studovnách. Nedostatečné prostory ve studovnách některých knihoven vedou k absenčnímu půjčování konzervačních exemplářů dodaných formou povinného výtisku. Vybrané speciální dokumenty se zpřístupňují v omezeném rozsahu nebo vůbec (gramofonové desky).

 

Dále rozvíjet spolupráci českých knihoven při katalogizaci novodobé produkce. Zajistit plnohodnotné a bezpečné zpřístupnění konzervačních dokumentů 20. a 21. století v dostatečně dimenzovaných a vybavených studovnách knihoven pověřených archivací konzervačních exemplářů.  Poškozené a ohrožené dokumenty, příp. speciální dokumenty, které nelze zpřístupnit v původním formátu, zpřístupňovat v reformátované podobě.

           
 

Konzervační fond 19. století nedisponuje potřebným informačním aparátem. Konzervační fondy 19. století se v jednotlivých českých knihovnách zpřístupňují diferencovaně - ve specializovaných či běžných studovnách.

 

Urychlit retrospektivní konverzi záznamů konzervačních dokumentů 19. století. Vytvořit adekvátní podmínky pro zpřístupnění konzervačních fondů 19. století v českých knihovnách.

0,20 0,50 0,50 0,50 0,50  2,20
Standardy

Popis tradičních dokumentů v českých knihovnách je na dobré úrovni. Popisy dokumentů pro konzervační fondy probíhají ve všech třech knihovnách s právem úplného povinného výtisku v systému ALEPH, který disponuje podporou protokolu Z39.50 na úrovni klient i server a podporou OAI-PMH pro režim repository i harvesting s profilem pro MARC 21 a kvalifikovaný DC. I pro ostatní knihovnické systémy prodávané na našem trhu platí přísná pravidla v oblasti standardizace.

 

S ohledem na stávající vysokou úroveň standardizace lze předpokládat samozřejmou podporu existujících i nově vznikajících standardů (formátů i protokolů).

           
Legislativa

Stávající legislativa pro oblast tradičních dokumentů v zásadě vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V návaznosti na autorský zákona je třeba prakticky ošetřit  oblast zpřístupnění některých dokumentů a vypořádání s vlastníky autorských práv.

 

Stávající legislativa pro oblast tradičních dokumentů v zásadě vyhovuje a nevyžaduje zásadní změny. V návaznosti na autorský zákona je třeba prakticky ošetřit  oblast zpřístupnění některých dokumentů a vypořádání s vlastníky autorských práv. Je třeba vytvořit účinnější donucovací mechanismy i podmínky pro dodržování platné legislativy na straně vydavatelů i knihoven.

           
CELKEM   3,00   6,40 7,40 7,90 8,90 9,40 40,00
Investice                  
Provozní náklady       6,40 7,40 7,90 8,90 9,40 40,00
Zdroj financování   Projekty   Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce Koncepce